ვისთვის იქნება ეს დღე იღბლიანი _ 24 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ ცხოვ­რე­ბა შე­ჩე­რე­ბუ­ლია და შე­უძ­ლე­ბე­ლია გა­მო­ვი­დეს ის, რა­საც აკე­თებთ. გირ­ჩევთ, არ და­ნებ­დეთ და და­ჟი­ნე­ბით იმოძ­რა­ოთ თქვე­ნი მიზ­ნის­კენ. იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი, და­არ­წმუ­ნეთ სხვე­ბი, რომ მარ­თა­ლი ხართ, გა­ი­ცა­ნით მეტი ახა­ლი ხალ­ხი.

კურო

დღეს თქვენს ზო­გი­ერთ იდე­ას­თან გა­კავ­ში­რე­ბით ახ­ლობ­ლე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის მხარ­და­ჭე­რა დაგ­ჭირ­დე­ბათ. თუმ­ცა, არ და­გა­ვი­წყდეთ, რომ ამ სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით სხვას შე­იძ­ლე­ბა გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი აზრი ჰქონ­დეს. ემო­ცი­უ­რი წო­ნას­წო­რო­ბის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად, უფრო თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლად უპა­სუ­ხეთ იმა­ზე, რაც თქვენ გარ­შე­მო ხდე­ბა.

ტყუ­პი

შეფერხება საქმიანობაში და სირთულეები ურთიერთობაში, მერკური რეტროგრადულია: პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის
იდე­ე­ბი ან გეგ­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც დღეს მო­გი­ვი­დათ თავ­ში, მო­ი­თხოვს დახ­ვე­წას და უფრო სა­ფუძ­ვლი­ან მომ­ზა­დე­ბას. ამი­ტომ, და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ არ უნდა და­ი­წყოთ მათი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. თქვენ­თვის სა­სარ­გებ­ლოა ინ­ტუ­ი­ცი­ა­ზე დაყ­რდნო­ბა. ნაჩ­ქა­რევ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს ნუ მი­ი­ღებთ. სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა ცნო­ბი­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რჩე­ვის მოს­მე­ნა.

კირჩხი­ბი

თქვე­ნი აქ­ტი­უ­რო­ბა და მა­ღა­ლი ეფექ­ტუ­რო­ბა შე­უმ­ჩნე­ვე­ლი არ დარ­ჩე­ბა ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას და, შე­საძ­ლოა, და­წი­ნა­უ­რე­ბაც მი­ი­ღოთ. შე­ი­კა­ვეთ ემო­ცი­ე­ბი, შე­ხე­დეთ საგ­ნებს უფრო რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად. ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ში უფრო ფრთხი­ლად უნდა იყოთ, არ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ დიდი შეს­ყიდ­ვე­ბი და აკონ­ტრო­ლეთ ხარ­ჯე­ბი.

ლომი

დღე დატ­ვირ­თუ­ლია ბევ­რი საქ­მი­თა და საზ­რუ­ნა­ვე­ბით. სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად დრო დაგ­ჭირ­დე­ბათ. და­იხ­მა­რეთ ახ­ლობ­ლე­ბი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და მუ­შა­ო­ბა უფრო სწრა­ფად წავა. ფი­ზი­კუ­რი სტრე­სი უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს თქვენს ჯნამ­რთე­ლო­ბა­ზე; და­ის­ვე­ნე მეტი.

ქალ­წუ­ლი

დი­დია სე­რი­ო­ზუ­ლი შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბის ალ­ბა­თო­ბა, ამი­ტომ ყუ­რა­დღე­ბით შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო და ყუ­რა­დღე­ბით წა­ი­კი­თხეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი, სა­ნამ ხელს მო­ა­წერთ. მო­უს­მი­ნეთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის რჩე­ვებს, მათ შე­უძ­ლი­ათ კარ­გი რჩე­ვის მო­ცე­მა. თუ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, და­უ­კავ­შირ­დით თქვენს კო­ლე­გებს, ისი­ნი უარს არ გე­ტყვი­ან.

სას­წო­რი

შე­საძ­ლოა, თქვენს ახ­ლო­ბელს მო­უნ­დეს ისარ­გებ­ლოს თქვე­ნი სი­კე­თით და და­ი­წყოს თქვე­ნით მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბა. დახ­მა­რე­ბა­ზე უარს ნუ იტყვით, მაგ­რამ მთე­ლი საქ­მე ვინ­მეს­თვის არ უნდა გა­ა­კე­თოთ. ზედ­მე­ტი კა­მა­თი­სა და შე­ტა­კე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, იზ­რუ­ნეთ სა­კუ­თარ სას­წრა­ფო საქ­მე­ებ­ზე და შე­ზღუ­დეთ კონ­ტაქ­ტე­ბი.

მო­რი­ე­ლი

რთუ­ლი და არა­ხელ­საყ­რე­ლი დღეა. უამ­რა­ვი საზ­რუ­ნა­ვი და პრობ­ლე­მა და­გიგ­როვ­დათ, რომ­ლის მოგ­ვა­რე­ბაც დი­ლით მო­გი­წევთ. უსი­ა­მოვ­ნო სა­კი­თხე­ბის სწრა­ფად მო­საგ­ვა­რებ­ლად და­იხ­მა­რეთ ასის­ტენ­ტი ან გა­და­ე­ცით პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ნა­წი­ლი კო­ლე­გებს. მცი­რე ცვლი­ლე­ბე­ბი სი­კე­თეს მო­გი­ტანთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი გან­სა­კუთ­რე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი წარ­სუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა, იყა­ვით უფრო გა­აზ­რე­ბუ­ლი და აქ­ტი­უ­რი ბიზ­ნეს­ში. თუ ვინ­მეს თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა, უარი არ თქვათ: მო­მა­ვალ­ში თქვენც დაგ­ჭირ­დე­ბათ მხარ­და­ჭე­რა, თუ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით.

თხის რქა

ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნის რჩე­ვა დღეს სე­რი­ო­ზუ­ლი შეც­დო­მის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ, ამი­ტომ მო­უს­მი­ნეთ მათ აზრს. თხის რქე­ბი ერ­თგვარ იმედ­გაც­რუ­ე­ბას გა­ნიც­დი­ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ში ან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, მაგ­რამ ეს არ არის მათი შე­წყვე­ტის მი­ზე­ზი. შე­ხე­დეთ სი­ტუ­ა­ცი­ას კრი­ტი­კუ­ლად, შე­ა­ფა­სეთ თქვე­ნი შეც­დო­მე­ბი.

მერ­წყუ­ლი

დღეს მარ­ტო­ო­ბი­სა და სევ­დის გან­ცდა შე­მო­გაწ­ვე­ბათ. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გვირ­ჩე­ვენ, არ და­ი­დარ­დოთ, არა­მედ იყოთ აქ­ტი­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში და თა­ვად და­ი­წყოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. იფიქ­რეთ პო­ზი­ტი­უ­რად, და­უთ­მეთ დრო თქვენს პი­რად სა­ჭი­რო­ე­ბებს. გა­ა­ტა­რეთ დრო ბუ­ნე­ბა­ში, და­ის­ვე­ნეთ.

თევ­ზე­ბი

საქ­მე­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ადრე გა­და­ი­დო, დღეს ელო­დე­ბა გაგ­რძე­ლე­ბას ან დას­რუ­ლე­ბას. თქვენ უნდა გა­უმკლავ­დეთ თქვენს წარ­სულ მო­ვა­ლე­ო­ბებს და ად­გი­ლი და­უთ­მოთ ახალ ამო­ცა­ნებს. გან­მარ­ტო­ე­ბით მუ­შა­ო­ბა უფრო პრო­დუქ­ტი­უ­ლი იქ­ნე­ბა. ძლი­ე­რი ემო­ცი­ე­ბი უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე.

მსგავსი სიახლეები