10-წლი­ან გეგ­მის თანახმად, საქართველოში კიდევ 2 ფსიქიატრიული საავადმყოფო აშენდება

სა­ქარ­თვე­ლო­ში კი­დევ 2 ახა­ლი ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფო აშენ­დე­ბა. ამის შე­სა­ხებ ნათ­ქვა­მია ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის, ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძის, მიერ წარ­დგე­ნილ დო­კუ­მენ­ტში, რო­მელ­შიც ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მის გან­ვი­თა­რე­ბის 10-წლი­ან გეგ­მა­ზეა ლა­პა­რა­კი.
დო­კუ­მენ­ტის – “ხელ­მი­საწ­ვდო­მი და ხა­რის­ხი­ა­ნი ჯან­დაც­ვა, სო­ცი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა და ღირ­სე­უ­ლი შრო­მი­თი გა­რე­მო 2030“ მი­ხედ­ვით, აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა ჩი­ნე­თის მიერ გა­მო­ყო­ფი­ლი სა­ხელ­მწი­ფო გრან­ტის მეშ­ვე­ო­ბით გახ­დე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი.
“შე­მუ­შავ­დე­ბა ახა­ლი მო­დე­ლი, რო­მე­ლიც სრუ­ლად იქ­ნე­ბა მორ­გე­ბუ­ლი მო­ქა­ლა­ქის ბიო-ფსი­ქო-სო­ცი­ა­ლურ სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე. ჩი­ნე­თის სა­ხელ­მწი­ფოს გრან­ტის ფარ­გლებ­ში იგეგ­მე­ბა 2 ახა­ლი ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფოს მშე­ნებ­ლო­ბა და თბი­ლი­სის 2 ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი სა­ა­ვად­მყო­ფოს რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია. მოხ­დე­ბა სა­ხელ­მწი­ფო სა­კუთ­რე­ბა­ში არ­სე­ბუ­ლი ჰოს­პი­ტა­ლუ­რი ქსე­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბაც, რო­მე­ლიც მა­ღა­ლი ხა­რის­ხი სერ­ვი­სის მი­წო­დე­ბით, პა­ცი­ენ­ტის ჯან­მრთე­ლო­ბას უზ­რუნ­ველ­ყოფს” – ნათ­ქვა­მია დო­კუ­მენ­ტში. ეკა­ტე­რი­ნე ტი­კა­რა­ძემ სა­მი­ნის­ტროს 10 – წლი­ა­ნი გეგ­მა, რეს­პუბ­ლი­კურ სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში, 7 ივ­ლისს წა­რად­გი­ნა.

მსგავსი სიახლეები